HerbasVilniaus apygardos teismai

Kas žinotina atvykstantiems į teismą

PROCESO DALYVIŲ BEI KITŲ Į TEISMĄ BESIKREIPIANČIŲ ASMENŲ APTARNAVIMO TVARKA

1. Informaciją apie teisme nagrinėjamas bei išnagrinėtas bylas, atvykusiems į teismą asmenims ar skambinantiems telefonu teikia teismo Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyriaus darbuotojai, naudodami informacinę teismų sistemą „LITEKO”, o atskirais atvejais, esant būtinybei, asmenis dominančią informaciją gaudami iš raštinių vedėjų ar atitinkamų teismo darbuotojų.

2. Tam, kad išduoti asmenims teismo procesinius dokumentus, teismo Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyriaus darbuotojas privalo telefonu susisiekti su atitinkamų padalinių ar raštinių darbuotojais pagal kompetenciją, kurie privalo pristatyti reikiamą procesinį dokumentą į Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyrių.

3. Byloje dalyvaujantys asmenys ir jų atstovai, advokatai bei prokurorai su neišnagrinėtomis bylomis bei teismo posėdžių garso įrašais susipažįsta Neišnagrinėtų bylų saugyklos (archyvo) patalpose. Neišnagrinėtas bylas susipažinti pateikia bei dokumentų kopijas daro teisėjų padėjėjas, teismo posėdžių garso įrašų pateikimą organizuoja darbuotojas atsakingas už garso įrašų administravimą ir saugojimą.
Neišnagrinėtos bylos bei teismo posėdžių garso įrašai proceso dalyviams pateikiami susipažinti laikantis šios tvarkos:

3.1. Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyriaus darbuotojas telefonu informuoja atitinkamo teisėjo padėjėją (jam nesant - posėdžių sekretorių ar kitą raštinės darbuotoją) apie asmens pageidavimą susipažinti su neišnagrinėta byla, o teisėjo padėjėjas (atitinkamai posėdžių sekretorius ar kitas raštinės darbuotojas)  su byla atvyksta į Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyrių, kur laukia asmuo, pageidaujantis susipažinti su byla, ir palydi šį asmenį į „Neišnagrinėtų bylų saugyklos” (archyvo) patalpas.

3.2. Advokatai ir prokurorai norėdami susipažinti su neišnagrinėta byla turi teisę (nesilaikydami 3.1.p. tvarkos) kreiptis tiesiogiai į bylą nagrinėjančio teisėjo (pranešėjo) padėjėją arba posėdžių sekretorių.

3.3. Byloje dalyvaujantys asmenys, jų atstovai ir advokatai su teismo posėdžių garso įrašais gali  susipažinti tik pateikią prašymą darbuotojui atsakingam už garso įrašų administravimą ir saugojimą arba iš anksto užsiregistravę teismo interneto svetainėje nurodytu telefonu.

4. Byloje dalyvavę bei kiti suinteresuoti asmenys, jų atstovai (toliau asmenys), advokatai bei prokurorai su išnagrinėtomis bylomis bei teismo posėdžių garso įrašais susipažįsta Neišnagrinėtų bylų saugykloje (archyvo patalpose). Išnagrinėtas bylas susipažinti pateikia bei dokumentų  kopijas daro atitinkamų skyrių raštinių vedėjų pavedimu šių raštinių darbuotojai.
Archyvo vedėja prieš pateikdama bylą patikrina ar asmuo atvykęs į teismą turi teisę susipažinti su byla, t.y. patikrina asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, patikrina ar byloje yra atstovavimo sutartis, advokato orderis, įgaliojimas ir pan.

5. Atvykusiems į teismą asmenims ir pageidaujantiems susipažinti su teismo posėdžio garso įrašais (tik byloje dalyvaujantys asmenys, jų atstovai ir advokatai) posėdžių sekretorius pateikia persiųsdamas konkrečios bylos teismo posėdžio garso įrašo laikinojo saugojimo aplanko kopiją į specialiai garso įrašo perklausymo tikslui paskirtą kompiuterį, esantį archyvo patalpose ir palydi jį į archyvą, kuriame sudarytos sąlygos susipažinti su teismo posėdžio garso įrašu. Po susipažinimo su teismo posėdžio garso įrašu posėdžio sekretorius pašalina perklausymo kompiuteryje likusius garso įrašo duomenis.

6. Išnagrinėtos bylos bei teismo posėdžių garso įrašai proceso dalyviams pateikiami susipažinti laikantis šios tvarkos:

6.1. Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyriaus darbuotojas telefonu informuoja iš anksto numatytą atitinkamo skyriaus raštinės darbuotoją apie asmens pageidavimą susipažinti su išnagrinėta byla, o raštinės darbuotojas su byla atvyksta į Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyrių, kur laukia asmuo norintis susipažinti su byla, ir palydi jį į Neišnagrinėtų bylų saugyklos (archyvo) patalpas.

6.2. Asmenys susipažinę su byla, palieka ją Neišnagrinėtų bylų saugyklos (archyvo) patalpose, o Saugyklos (archyvo) darbuotojai praneša bylą pateikusiam teismo darbuotojui, kad bylą galima pasiimti arba padeda į bylą nagrinėjančio teisėjo seifą.

6.3. Advokatai ir prokurorai norėdami susipažinti su išnagrinėta byla turi teisę (nesilaikydami 4.1.p. tvarkos) kreiptis tiesiogiai į atitinkamų skyrių raštinių, archyvo ar bylų saugyklos darbuotojus, priklausomai nuo to, kada buvo išnagrinėta byla.

6.4. Asmenys atvykę į teismą ir pageidaujantys susipažinti su teismo posėdžio garso įrašu turi kreiptis į darbuotoją atsakingą už garso įrašų administravimą ir saugojimą. Minėtas darbuotojas persiunčia konkrečios bylos teismo posėdžio garso įrašo aplanko kopiją į specialiai garso įrašo perklausymo tikslui paskirtą kompiuterį, palydi atvykusį asmenį į teismo archyvą, kuriame sudarytos sąlygos susipažinti su teismo posėdžio garso įrašu. Po susipažinimo su teismo posėdžio garso įrašu darbuotojas atsakingas už garso įrašų administravimą ir saugojimą pašalina kompiuteryje likusius garso įrašo duomenis.

7. Procesinius dokumentus antspauduoja atitinkamų skyrių raštinių vedėjos, prieš tai įsitikinusios, kad dokumentas yra įsiteisėjęs.
Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyriaus darbuotojai ne rečiau kaip kas pusę valandos surinkę antspaudavimui pateiktus dokumentus, kviečia atitinkamo skyriaus raštinės darbuotoją, dokumento tvirtinimui. Prieš tai Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyriaus darbuotojas informuoja besikreipiantį asmenį, kada jis gaus tinkamai įformintą procesinį dokumentą. Antspauduotas dokumentas asmenims grąžinamas ne vėliau, kaip per 1 val.

8. Apie gautus faksimilinius dokumentus, adresuotus teisėjams ar kitiems teismo darbuotojams, Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyriaus darbuotojas nedelsiant praneša atitinkamo teisėjo padėjėjui ar jo posėdžių sekretoriui ar kitam teismo darbuotojui, kurie pasiima minėtą dokumentą. Jeigu nėra nurodyta teisėjo pavardė arba nenurodytas kitas gavėjas,  Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyriaus darbuotojas praneša skyrių raštinių vedėjams, kurie pasiima faksimilinį dokumentą, nustato kam jis turi būti perduotas ir perduoda adresatui.

9. Faksimilinių dokumentų išsiuntimą posėdžių sekretorius ar kitas teismo darbuotojas atlieka savarankiškai.

10. Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyriaus darbuotojai bei kitų padalinių darbuotojai privalo skirti klausimus, kurie turi būti sprendžiami iš karto, o kurių išsprendimui reikia papildomo laiko, nustatyti to laiko trukmę, atsižvelgiant į tai, kad procesiniai dokumentai ruošiami ir išduodami skubiai:

10.1. Asmenims su negalia ir senyvo amžiaus;

10.2. Nėščioms moterims ir piliečiams su mažamečiais vaikais;

10.3. Asmenims gyvenantiems ne Vilniuje;

10.4. Asmenims, kuriems procesinis dokumentas reikalingas pridėti prie apeliacinio ar kasacinio skundo.

11. Visais atvejais dokumentai išduodami ne vėliau kaip per 3 val. nuo kreipimosi į Ekspedicijos ir piliečių aptarnavimo skyrių laiko.

12. Su šiuo įsakymu elektroniniu paštu supažindinti visus teismo darbuotojus.PATVIRTINTA
Vilniaus apygardos teismo pirmininko
2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-105

Informaciją atnaujino: Sistemos Administratorius
Informacija atnaujinta: 2012-02-29 13:59


 


 
Viso apsilankė:5978977Šiandien:4417Dabar naršo:35