HerbasVilniaus apygardos teismai

Nuostatai

PATVIRTINTA

Vilniaus apygardos teismo pirmininko

2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 23

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS


1. Vilniaus apygardos teismas (toliau - teismas) yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu.

2. Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Teismų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimais ir sprendimais, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenyje paskelbtais šio teismo sprendimais, nutarimais ir nutartimis, teismo pirmininko įsakymais, taip pat šiais nuostatais.

3. Teismas yra viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga) turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei nepriklausomumą, savarankiškai kuriantis vidaus kontrolės sistemą, tvarkantis buhalterinę apskaitą, valdantis ir disponuojantis bei naudojantis jam patikėtą turtą.

4. Teismas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) per teismų savivaldos institucijas.

5. Teismas turi savo anspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir kitus rekvizitus, taip pat savo sąskaitą banke.

6. Teismo buveinės adresas – Gedimino pr. 40/1, LT-01501 Vilnius, Lietuvos Respublika.


II. TEISMO STEIGIMAS IR JO KOMPETENCIJA VYKDANT TEISINGUMĄ


7. Teismas įsteigtas ir jo veiklos teritorija nustatyta įstatymu.

8. Teismo teisėjų skaičių nustato Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos patarimu.

9. Teismas yra:

9.1. pirmoji instancija civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

9.2. pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

9.3. apeliacinė instancija byloms dėl apylinkių teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, įsakymų;

9.4. atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

 

III. TEISMO TEISĖS

 

10. Teismas, įgyvendindamas teisingumą turi šias teises:

10.1 gauti iš valstybės įstaigų ir organizacijų, savivaldos institucijų, kitų teismų, įmonių bei kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą priskirtoms funkcijoms vykdyti;

10.2. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, priimti sprendimus ir įgyvendinti reikiamas priemones;

10.3. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei įstaigomis savo veiklos klausimais, pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus;

10.4. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų suteiktas teises.


IV. TEISMO VALDYMAS, TEISMO PERSONALAS IR TEISMO STRUKTŪRA


11. Teismas susideda iš teismo pirmininko, skyrių pirmininkų, kitų teisėjų ir karjeros

valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - teismo personalas).

12. Teismo pirmininko įsakymu patvirtinta tokia teismo struktūra:

Teismo pirmininkas

teismo pirmininko patarėjas;

teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene;

teisėjo padėjėjas.

Baudžiamųjų bylų skyrius

baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas;

teisėjai;

skyriaus pirmininko patarėjas;

teisėjų padėjėjai.

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinė

baudžiamųjų bylų skyriaus vedėja;

posėdžių sekretorės;

specialistai.

Civilinių bylų skyrius

civilinių bylų skyriaus pirmininkas;

teisėjai;

skyriaus pirmininko patarėjas;

teisėjų padėjėjai.

Civilinių bylų skyriaus raštinė

civilinių bylų skyriaus vedėja;

posėdžių sekretorės;

specialistai.

Įslaptintų dokumentų tvarkymo specialistai

Teismo kanclerio tarnyba

teismo raštinė;

finansininkai;

informatikos skyrius;

ūkio skyrius;

archyvas;

ekspedicija;

vertėjai;

leidimų ir informacijos tarnyba.

13. Teismo pirmininkas yra įstaigos vadovas, kurį  skiria ir atleidžia iš pareigų  Lietuvos

Respublikos Prezidentas Teismų tarybos patarimu ir kuris įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja teismo darbą.

14. Teismo pirmininkas jam paskirtas teismo valdymo pareigas ir veiklos organizavimo funkcijas atlieka asmeniškai. Nesant teismo pirmininko, šias pareigas eina teismo pirmininko paskirtas skyriaus pirmininkas.

15. Teismo pirmininkas:

15.1. tvirtina teismo valdymo struktūrą bei pareigybių sąrašą ir kategorijas, teismo

personalo pareigybių aprašymus vadovaudamasis teisės aktais ir atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos patvirtintas tipines struktūras.

15.2. paskirsto teisėjus į teismo skyrius;

15.3. įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia valstybės tarnautojus ir darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis;

15.4. užtikrina, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos teismo personalui atlikti jiems priskirtas funkcijas;

15.5. analizuoja teismo personalo darbo krūvius ir juos tinkamai paskirsto;

15.6. vadovaujantis Teisėjų tarybos patvirtintais Administravimo nuostatais organizuoja administravimą teisme;

15.7. kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos taisyklių, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo reikalavimų;

15.8. tiria asmenų skundus dėl teismo skyriaus pirmininkų ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, taip pat dėl teismo personalo veiksmų ir suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus;

15.9. šalina nustatytus teismo darbo trūkumus ir veiklos neatitikimus, atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas;

15.10. administruoja teismui skirtus asignavimus ir patikėtą turtą;

15.11. tvirtina teismo struktūrinių padalinių veiklos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, reglamentus ir tvarkas, reikalingas teismo veiklai;

15.12. nustatyta tvarka vertina karjeros valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, sudaro komisijas tarnybiniams nusižengimams ištirti, skiria tarnybines ir drausmines nuobaudas;

15.13. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Teisėjų tarybos sprendimus, gali leisti įsakymus, privalomus teismo personalui ir kontroliuoja jų vykdymą;

15.14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia įgaliotoms institucijoms teismo veiklos (strateginius, trumpalaikius, ilgalaikius) planus, valstybės biudžeto asignavimo poreikio ir valstybės kapitalo investicijų projektus;

15.15. organizuoja teismo personalo kvalifikacijos kėlimą ir profesinį mokymą;

15.16. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Teisėjų tarybos sprendimų įgyvendinimą teismo veiklos teritorijoje ir jo kompetencijai priskirtais klausimais;

15.17. atlieka Vilniaus apygardos apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūrą.

16. Teismo kancleris pavaldus teismo pirmininkui. Kai kancleris negali atlikti savo pareigų Teisme, jo pareigas laikinai eina teismo pirmininko paskirtas vienas iš teismo padalinių vadovų arba kitas valstybės tarnautojas.

17. Teismo skyriaus darbui vadovauja ir už tinkamą skyriui  priskirtų funkcijų atlikimą atsako skyriaus pirmininkas. Teismo skyriaus pirmininkas atsako už tą teismo organizacinio darbo sritį, kurią jiems paveda teismo pirmininkas arba nustato įstatymai.

18. Teismo kancleris:

18.1. užtikrina tinkamą ir racionalų finansinių, materialinių, intelektinių informacinių bei darbo išteklių planavimą, valdymą ir panaudojimą teisme;

18.2. užtikrina tiesiogiai pavaldžių teismo raštinės, teismo informatikos skyriaus, ūkio skyriaus, archyvo, ekspedicijos, vertėjų, leidimų ir informacijos tarnybos, teismo finansininkų darbą.

18.3. organizuoja ir koordinuoja teismo strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą.

18.4. organizuoja teismo administracijos padalinių nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių rengimą;

18.5. organizuoja ir užtikrina tinkamą teismo personalo reikalų ir dokumentacijos tvarkymą;

18.6. pagal teismo pirmininko įsakymais nustatytus įgaliojimus tikrina ir pasirašo finansinius dokumentus;

18.7. užtikrina tinkamą viešųjų pirkimų organizavimą, pirkimų dokumentų tvarkymą;

18.8. organizuoja ir kontroliuoja teismo remonto darbus;

18.9. kartu su finansininkais sudaro Teismo metinių išlaidų sąmatos projektą.

19. Teismo raštinės valstybės tarnautojai ir darbuotojai atlieka teismo dokumentų valdymą ir statistiką, atlieka kitas jiems priskirtas funkcijas bei vykdo teismo pirmininko pavedimus. Už teismo raštinės darbą atsako teismo kancleris.

20. Teismo finansininkai užtikrina Teismo materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą, kontroliuoja, ar jos teisingai ir taupiai naudojamos. Teismo finansininkas rengia atitinkamas tvarkas ir teikia pirmininkui tvirtinti apskaitos politiką ir finansų kontrolės taisykles,  rengia kitų metų biudžeto projektą, kartu su teismo kancleriu rengia Teismo išlaidų sąmatos projektą, teikia ją tvirtinti ir kontroliuoja jos vykdymą, rengia finansines ir kitas ataskaitas, susijusias su teismo finansine, materialine - ūkine veikla, atlieka kitas pagal kompetenciją priskirtas funkcijas.

Teismo finansininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais ir kitais aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, vadovauja ir atsako už teismo apskaitos politiką ir buhalterinę apskaitą.

21. Teismo ūkio skyrius rūpinasi patalpų tinkama būkle, turto apsauga, patalpų ir inventoriaus remontu, patalpų rekonstrukcija ir statybos darbais, tinkamų darbo sąlygų teismo personalui užtikrinimu, teismo aprūpinimu materialinėmis, organizacinėmis – techninėmis priemonėmis, užtikrina teismo priešgaisrinę apsaugą, organizuoja tarnybinių automobilių eksploatavimą jų remontą bei techninį aptarnavimą, taip pat atlieka kitus techninius, ūkinius, tvarkos palaikymo darbus, reikalingus tinkamam teismo funkcionavimui,  už ūkio skyriaus darbą atsako ūkio skyriaus vedėjas.

22. Kitų specialistų veiklos funkcijas reglamentuoja jų struktūrinių padalinių veiklos nuostatai ir (arba) pareigybės aprašymai.


V. TEISMO PERSONALO ATSAKOMYBĖ

 

23. Teismo pirmininkas jam priskirtas valdymo ir administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus gali pavesti jas atlikti teismo skyrių pirmininkams, kitiems teisėjams.

24. Teismo skyriaus pirmininkas atsako už tą teismo organizacinio darbo sritį, kurią jam paveda teismo pirmininkas arba nustato įstatymai.

25. Teismo kancleris atsako už tą teismo organizacinio darbo sritį, kurią jam paveda teismo pirmininkas arba nustato įstatymai.

26. Teismo teisėjai atsakingi už priskirtos specializacijos atskirų kategorijų bylų nagrinėjimą ir patikėtų materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą, kitais įstatymais ir teisės aktais priskirtų funkcijų vykdymą.

27. Kiti teismo tarnautojai ir darbuotojai atsakingi už jiems priskirtų funkcijų įvykdymą, teismo pirmininko pavedimų ir užduočių išpildymą, patikėtų materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą.

 

VI. TEISMO FINANSAVIMAS IR MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS


28. Teismas yra asignavimų valdytojas ir turi atskirą savo išlaidų sąmatą, sudarantis savo biudžeto ir investicinių programų projektus. Teismas pasiūlymus dėl savo biudžeto projekto teikia Teismų tarybai svarstyti. Įstatymų nustatytais atvejais teismas gali būti finansuojamas iš kitų valstybės finansinių šaltinių.

29. Teismo išlaikymui skirtos biudžeto lėšos naudojamos pagal išlaidų sąmatas, neviršijant patvirtintų bendrųjų asignavimų.

30. Teismo materialinį techninį aprūpinimą pagal patvirtintą išlaidų sąmatą organizuoja ir užtikrina teismo kancleris.

31. Teismas informacinį bei organizacinį veiklos aprūpinimą atlieka savarankiškai (išskyrus atvejus, kai teismo poreikiams reikalingų prekių ir paslaugų įgijimas organizuojamas centralizuotai). Centralizuotą aprūpinimą teismo poreikiams įsigyjamomis prekėmis ir paslaugomis organizuoja bei užtikrina Nacionalinė teismų administracija.

32. Pastatas kuriuo teismas naudojasi, yra valstybės nuosavybė, teismas šį turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja turto panaudos teise.VII. DARBO APMOKĖJIMO TVARKA. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

33. Darbo užmokestis teismo personalui mokamas du kartus per mėnesį. Darbo užmokestis už pirmą mėnesio pusę mokamas einamojo mėnesio septynioliktą dieną, už antrą mėnesio pusę sekančio mėnesio trečią dieną.

34. Finansų kontrolė teisme vykdoma atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir ypatumus, organizacinę struktūrą, apskaitos ir informacinę sistemą bei turto apsaugos būklę. Teisme atliekamos finansų kontrolės pagrindinės rūšys yra išankstinė, einamoji, paskesnioji. Išankstinė finansų kontrolė – tai kontrolė, atliekama prieš įgyvendinant finansinius sprendimus, kurie gali būti priimami tik tada, kai juos patvirtina atsakingas už kontrolę darbuotojas. Šios kontrolės metu nustatoma projekto, įsipareigojimo arba sandorio tikslingumas, ar lėšos tam tikslui numatytos sąmatoje, ar tam pakanka lėšų. Ūkinės operacijos išankstinę finansų kontrolę, kurios paskirtis nustatyti, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų, atlieka teismo finansininkas. Einamoji finansų kontrolė – tai kontrolė, atliekama ūkinės operacijos atlikimo metu, siekiant užtikrinti, kad lėšos ir materialinės vertybės būtų naudojamos teisėtai ir pagal paskirtį, tinkamai saugomos ir laiku įtraukiamos į apskaitą. Ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę atlieka jas inicijavusio Teismo struktūrinio padalinio vadovai arba Teismo pirmininko paskirti atsakingi asmenys. Paskesnioji kontrolė – tai kontrolė panaudojus lėšas, kurios metu tikrinami jau atlikti susiję veiksmai, siekiant nustatyti, ar teisėtai ir pagal paskirtį panaudotos lėšos ir materialinės vertybės, ar nebuvo įstatymų pažeidimų, piktnaudžiavimų. Paskesniąją finansų kontrolę atlieka Teismo pirmininkas (teismo pirmininko įgaliotas asmuo).


VIII. TEISMO VEIKLOS PRIEŽIŪRA


35. Teismo vykdomą teisingumo vykdymą įstatymų nustatyta tvarka gali tikrinti ir vertinti valstybės institucijos ir Teisėjų tarybos nustatyta tvarka aukštesnės instancijos teismas.

36. Teismo finansinį ir veiklos auditą įstatymų nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus atlieka Valstybės kontrolė.

37. Teismo vidaus auditą įstatymų nustatyta tvarka atlieka Nacionalinė teismų

administracija.


IX. TEISMO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

38. Teismai reorganizuojami ir likviduojami tik įstatymu.

39. Teismas negali būti reorganizuotas ar likviduotas, jeigu jo kompetencijai priskirtos teisingumo vykdymo funkcijos neperduotos kito teismo jurisdikcijai.


Informaciją atnaujino: Sistemos Administratorius
Informacija atnaujinta: 2012-02-29 13:31


 


 
Viso apsilankė:5981137Šiandien:722Dabar naršo:92