HerbasVilniaus apygardos teismai

Teismo nuostatai

PATVIRTINTA

Širvintų rajono apylinkės teismo pirmininko

2008 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. (1.3)-V3-64


 

ŠIRVINTŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO NUOSTATAI

 

 

  1. BENDROJI DALIS

 

1. Širvintų rajono apylinkės teismas (toliau vadinama - Teismas) yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu bylose priimtais sprendimais.

2. Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Teismų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat šiais nuostatais, teismo administracijos (kanceliarijos) darbo reglamentu, o nagrinėjant bylas - taip pat oficialiai paskelbtais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais ir atsižvelgia i Aukščiausiojo Teismo biuletenyje paskelbtus šio teismo sprendimus, nutarimus ir nutartis.

3. Teismas yra viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga) turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei nepriklausomumą, savarankiškai kuriantis vidaus kontrolės sistemą, tvarkantis teismo buhalterinę apskaitą, valdantis ir disponuojantis bei naudojantis turtą.

4. Teismas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) per teismu savivaldos

institucijas.

5. Teismas turi savo antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir kitus rekvizitus, taip pat savo sąskaita banke.

6. Teismo buveinės adresas: Vilniaus g. 29, Širvintos, Lietuvos Respublika.


II. TEISMO STEIGIMAS IR JO KOMPETENCIJA VYKDANT TEISINGUMA


7. Teismas steigiamas ir jo veiklos teritorija nustatoma įstatymu.

8. Teismo teisėjų skaičių nustato Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos motyvuotu patarimu arba

Teisėjų taryba savo nutarimu tvirtindama teismų struktūrą.

9. Teismas priskiriamas bendrosios kompetencijos teismams, nagrinėjantiems civilines ir baudžiamąsias bylas, jų kompetencijai įstatymu priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas, teismo teisėjams atliekantiems ikiteisminio tyrimo teisėjo, vykdymo teisėjo, taip pat kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymu priskirtas funkcijas.

10. Apylinkės teismas yra pirmoji instancija:

10.1. civilinėms byloms, įstatymu priskirtoms jo kompetencijai;

10.2. baudžiamosioms byloms, įstatymu priskirtoms jo kompetencijai;

10.3. administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymu priskirtoms jo kompetencijai;

10.4. byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.

 

III. TEISMO TEISĖS

 

11. Teismas, įgyvendindamas teisingumą turi šias teises:

11.1. gauti iš valstybės įstaigų ir organizacijų, savivaldos institucijų, kitų teismų, įmonių bei kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą priskirtoms funkcijoms vykdyti;

11.2. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, priimti sprendimus ir įgyvendinti reikiamas priemones;

11.3. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei įstaigomis savo veiklos klausimais, pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus;

11.4. kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų suteiktas teises.


IV. TEISMO VALDYMAS, TEISMO PERSONALAS IR TEISMO STRUKTURA

 

12. Teismas susideda iš šio teismo pirmininko, kitų teisėjų ir karjeros valstybės tarnautojų bei

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau visi kartu – teismo personalas).

13. Teismo pirmininkas yra ir įstaigos vadovas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos Prezidentas Teismų tarybos patarimu ir kuris įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Teismo darbą, vadovauja teismo personalui, užtikrina tinkamą ūkinę ir finansinę veiklą.

14. Teismo pirmininkas yra atsakingas už efektyvios teismo vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą, apskaitos politikos parinkimą, buhalterinės apskaitos

organizavimą, turto efektyvų ir racionalų valdymą.

15. Teismo pirmininkas jam paskirtas teismo valdymo ir veiklos organizavimo funkcijas atlieka asmeniškai. Nesant teismo pirmininko, jo pareigas Vilniaus apygardos teismo pirmininkas paveda laikinai eiti vienam iš šio Teismo teisėjų.

16. Teismo pirmininkas:

16.1. tvirtina teismo valdymo struktūrą bei pareigybių sąrašą ir kategorijas, teismo personalo

pareigybių sąrašą bei aprašymus vadovaudamasis teisės aktais ir atsižvelgdamas i Teisėjų tarybos patvirtintas tipines struktūras, tipinius pareigybių aprašymus;

16.2. paskirsto teisėjus į teismo skyrius, nustato teisėjų specializaciją atskirų kategorijų byloms

nagrinėti, paveda atlikti ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas;

16.3. įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia teismo valstybės

tarnautojus ir darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis;

16.4. užtikrina, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos teismo personalui atlikti jiems priskirtas

funkcijas,

16.5. užtikrina tinkama teismo pastato bei patalpų būklę, jų apsaugą, teismo aprūpinimą inventoriumi ir kitomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis;

16.6. analizuoja teismo personalo darbo krūvius ir juos tinkamai paskirsto;

16.7. vadovaujantis Teisėjų tarybos patvirtintais Administravimo nuostatais organizuoja administravimą teisme;

16.8. kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos taisyklių, viešųjų ir privačių interesų derinimo

reikalavimų;

16.9. tiria asmenų skundus dėl teismo teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, taip pat dėl teismo personalo veiksmų ir suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus;

16.10. šalina nustatytus teismo darbo trūkumus ir veiklos neatitikimus, atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas.

16.11. administruoja teismui skirtus asignavimus ir patikėtą turtą;

16.12. tvirtina teismo struktūrinių padalinių veiklos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, reglamentus ir tvarkas, reikalingas teismo veiklai;

16.13. nustatyta tvarka vertina karjeros valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, sudaro komisijas

tarnybiniams nusižengimams ištirti, skiria tarnybines ir drausmines nuobaudas;

16.14. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Teisėjų tarybos sprendimus, gali leisti įsakymus, privalomus teismo personalui ir kontroliuoja jų vykdymą;

16.15. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia įgaliotoms institucijoms teismo veiklos

(strateginius, trumpalaikius, ilgalaikius) planus, valstybės biudžeto asignavimo poreikio ir

valstybės kapitalo investicijų projektus;

16.16. nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia veiklos ataskaitas;

16.17. organizuoja teismo personalo kvalifikacijos kėlimą ir profesinį mokymą;

16.18. imasi kitų priemonių normaliam teismo funkcionavimui užtikrinti bei vykdo kitas teisės

aktų jam pavestas (priskirtas) funkcijas;

16.19. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Teisėjų tarybos

sprendimų įgyvendinimą teismo veiklos teritorijoje ir jo kompetencijai priskirtais klausimais.

17. Teismo personalo priėmimo dirbti į teismą, darbo užmokesčio, priedų ir priemokų jiems mokėjimo tvarką bei sąlygas nustato įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai.

18. Teismo struktūrą sudaro - teismo teisėjai, vykdantys teisingumą, ir teismo administracija, į kurią įeina: teisėjo padėjėjai, teismo administracijos sekretorius, informatikas, raštinė(skyrius), finansininkas, ūkio skyrius (ūkvedys).

Atsižvelgiant i Teisėjų tarybos patvirtintas tipines teismų struktūras, teisme gali būti ir kiti struktūriniai padaliniai atitinkamoms funkcijoms įgyvendinti.

19. Teismo raštinės (skyriaus) sudedamoji dalis yra archyvaras, raštinės specialistas, vertėjas, raštinės sekretorius, teismo sekretoriatas (poskyris), į kurį įeina posėdžių sekretoriai. Teismo raštinės valstybės tarnautojai ir darbuotojai tvarko teismo raštvedybą ir statistiką, atlieka kitas jiems priskirtas funkcijas bei vykdo teismo pirmininko pavedimus. Už teismo raštinės darbą atsako raštinės vedėjas.

20. Teismo finansininkas rengia atitinkamas tvarkas ir teikia teismo pirmininkui tvirtinti apskaitos politiką ir finansų kontrolės taisykles, tvarko teismo buhalterine ir materialinių vertybių apskaitą, rengia kitų metų biudžeto projektą, finansines ir kitas ataskaitas, susijusias su Teismo finansine, materialine-ūkine veikla, dalyvauja strateginio plano rengime, atlieka kitas pagal kompetenciją priskirtas funkcijas.

Teismo finansininkas savo veikloje vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, vadovauja ir atsako už teismo apskaitos politiką ir buhalterinę apskaitą.

21. Teismo ūkio skyrius (ūkvedys) rūpinasi Teismo pastato ir patalpų tinkama būkle, turto apsauga, remontu, rekonstrukcija ir statybos darbais, tinkamu darbo sąlygų teismo personalui užtikrinimu, Teismo aprūpinimu materialinėmis, organizacinėmis-techninėmis priemonėmis, taip pat atlieka kitus techninius, ūkinius, tvarkos palaikymo darbus, reikalingus tinkamam Teismo funkcionavimui.Už ūkio skyriaus darbą atsako ir jam vadovauja ūkio skyriaus vedėjas(ūkvedys).

22.Kitų struktūrinių padalinių, specialistų veiklos funkcijas reglamentuoja jų veiklos nuostatai ir (arba) pareigybės aprašymai.

V. TEISMO PERSONALO ATSAKOMYBĖ


23. Teismo pirmininkas jam priskirtas valdymo ir administravimo funkcijas atlieka asmeniškai.

24. Teismo teisėjai atsakingi už priskirtos specializacijos atskiru kategorijų bylų nagrinėjimą ir patikėtų materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą, kitais įstatymais ir teisės aktais priskirtų funkcijų vykdymą.

25. Kiti Teismo tarnautojai ir darbuotojai atsakingi už jiems priskirtų funkcijų įvykdymą, teismo pirmininko pavedimų ir užduočių išpildymą, patikėtų materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą

.

VI. TEISMO FINANSAVIMAS IR MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS

 

26. Teismas yra asignavimų valdytojas ir turi atskira savo išlaidų sąmatą, sudarantis savo biudžeto programų projektus. Teismas pasiūlymus dėl savo biudžeto projekto teikia Teismų tarybai svarstyti. Įstatymų numatytais atvejais Teismas gali būti finansuojamas iš kitų valstybės finansinių šaltinių.

27. Teismo išlaikymui skirtos biudžeto lėšos naudojamos pagal išlaidų sąmatas, neviršijant patvirtintų bendrųjų asignavimų.

28. Teismo materialinį techninį aprūpinimą pagal patvirtintą išlaidų sąmatą organizuoja ir užtikrina teismo pirmininkas.

29. Teismas informacinį bei organizacinį savo veiklos aprūpinimą atlieka savarankiškai (išskyrus atvejus, kai teismo poreikiams reikalingų prekių ir paslaugų įgijimas organizuojamas centralizuotai).

Centralizuotą aprūpinimą teismo poreikiams įsigyjamomis prekėmis ir paslaugomis organizuoja bei užtikrina Nacionalinė teismų administracija.

30. Pastatas ir kitas ilgalaikis turtas, kuriuo Teismas naudojasi, yra valstybės nuosavybė, Teismas šį turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja turto patikėjimo teise. Teismui perduotas turtas negali būti paimtas be Teismų tarybos sutikimo. Atskirais atvejais, gavęs Teisėjų tarybos pritarimą, Teismas savo funkcijoms atlikti reikalingas patalpas gali nuomotis.


VII. TEISMO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

31. Teismo vykdomą teisingumo vykdymą įstatymų nustatyta tvarka gali tikrinti ir vertinti valstybės institucijos ir Teisėjų tarybos nustatyta tvarka aukštesnės instancijos teismas.

32. Teismo ūkinės finansinės veiklos išorės vertinimą įstatymų nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus atlieka Valstybės kontrolė.

33. Teismo ūkinės finansinės veiklos vidaus auditą įstatymų nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus atlieka Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito padalinys.


VIII. TEISMO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

34. Teismai reorganizuojami ar likviduojami tik įstatymu.

35. Teismas negali būti reorganizuotas ar likviduotas, jeigu jo kompetencijai priskirtos teisingumo vykdymo funkcijos neperduotos kito teismo jurisdikcijai.___________________

Informaciją atnaujino: Marytė Kanopkienė
Informacija atnaujinta: 2012-06-19 08:32


 


Teismo darbo laikas

I-IV  8.00 - 17.00

V      8.00 - 15.45

Pietų pertrauka
12.00 - 12.45

Vilniaus g. 29

LT-19116 Širvintos

Tel. (8 382) 53 404

Faksas (8 382) 53 404

El. paštas:

sirvintu.rajono@teismas.lt

 
Viso apsilankė:5978887Šiandien:4327Dabar naršo:13