HerbasVilniaus apygardos teismai

Vidaus tvarkos taisyklės

                                                                                                              

                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                         Širvintų rajono apylinkės teismo

                                                                Pirmininko 2011-06-10 įsakymu

                                                                                                                                     Nr.(1.3)-V3-35

 

ŠIRVINTŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Širvintų rajono apylinkės teismo vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) – tai vidaus norminis teisės aktas.Taisyklių tikslas – reglamentuoti Teismo vidaus tvarką, kurios tikslas – apibrėžti teismo valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų (toliau – teismo darbuotojai) elgesio principus, stiprinti teismo darbo drausmę, užtikrinti darbo kokybę, didinti jo efektyvumą.
 2. Šios Taisyklės teismo darbuotojams nustato vienodo elgesio pagrindus ir atsakomybę už jų nesilaikymą, yra privalomos visiems darbuotojams ir taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Darbo Kodeksu ir kitais LR įstatymais ir teisės aktais.

 

 

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

 1. Darbo laikas Teisme nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593).
  1. Teismo darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593 ).
  2.  Atsižvelgiant  į 4 ir  5  punktuose nurodytus teisės aktus, nustatoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė bei dvi poilsio dienos (šeštadienis ir sekmadienis).
  3. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį darbuotojai darbą pradeda 8 val. ir baigia 17 val., o penktadienį – pradeda 8 val. ir baigia 15 val. 45 min. Pietų pertrauka – nuo 12 val. iki 12 val. 45 min. Ši pertrauka į darbo laiką neįskaitoma..
  4. Švenčių dienų išvakarėse darbas sutrumpinamas viena valanda.
  5. Darbo laiku suteikiama papildoma 10 minučių pertrauka pailsėti pirmoje dienos pusėje ir 10 minučių pertrauka pailsėti antroje dienos pusėje. Šios pertraukos įskaitomos į darbo laiką.
  6. Darbuotojų darbo laiko apskaitą veda administracijos sekretorius, kuris darbuotojų dirbtą darbo laiką žymi Vyriausybės patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.

 

 

III. ATOSTOGOS IR JŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

11.  Teisėjai turi teisę į atostogas (kasmetines ir tikslines), kurių suteikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 46-851; 2002, Nr. 17-649; 2008, Nr. 81-3186).

12.  Valstybės tarnautojų kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130).   Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569).

13.  Už kiekvienus darbo metus kasmetines atostogas suteikia teismo pirmininkas tais pačiais darbo   metais.

14.  Kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 d. paruošiamas atostogų grafikas, kurį įsakymu patvirtina teismo pirmininkas. Atostogų grafike, numatyta atostogų data gali būti keičiama tik iš anksto suderinus su tiesioginiu vadovu ir leidus teismo pirmininkui.

15.  Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų.

16.  Prašymas suteikti atostogas pagal patvirtintą atostogų grafiką pateikiamas ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas ir įforminama teismo pirmininko įsakymu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki atostogų pradžios.

 

IV. DARBO UŽMOKESTIS

 

17.  Teismo darbuotojų darbas apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, bei Širvintų rajono apylinkės teismo pirmininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3)-V3-85 patvirtinta Darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarka.

18.  Darbuotojui pageidaujant, teismo pirmininkas išduoda jam pažymą apie darbą, nurodydamas darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, o darbuotojo prašymu – darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą (charakteristiką).

 

V. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 

19.  Teismo darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja teismą.

20.  Darbuotojai privalo:

20.1. nepriekaištingai atlikti savo tiesiogines pareigas. Atlikdami tiesiogines pareigas teismo darbuotojai turi būti dėmesingi, kantrūs, nerodyti susierzinimo ir pykčio, nevartoti necenzūrinių žodžių ir posakių;

20.2. teismo patalpose netriukšmauti, palaikyti dalykinę darbo atmosferą, elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis;

20.3. laikytis darbo drausmės ir šių taisyklių reikalavimų;

20.4. aptarnauti asmenis, besikreipiančius į teismą, laikantis Širvintų rajono apylinkės teismo pirmininko 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.(1.4)-V3-62 (Nauja redakcija 2008-10-14, Nr.(1.3)-V3-63) patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Širvintų rajono teisme taisyklių nuostatų;

20.5. kalbėdami su asmeniu ar proceso dalyviu elgtis kultūringai, tuo pat metu nesikalbėti su kolegomis, nepertraukti bendradarbio pokalbio su jais, nekonsultuoti asmenų teisiniais klausimais, susilaikyti nuo viešų pasisakymų apie teisme nagrinėjamas bylas;

20.6. priimdami dokumentus priėmime, taip pat posėdžių sekretorės bylų nagrinėjimo metu segėti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą).

20.7. nepriimti ir neaptarnauti neblaivių asmenų;

20.8. apie konfliktines situacijas ar ginčus su interesantais pranešti teismo pirmininkui ar jo įgaliotam asmeniui, nedelsiant informuoti teismo pirmininką apie kiekvieną nekasdieninį, su teismo veikla susijusį įvykį;

20.9. pasikeitus asmens duomenims,per dvi darbo dienas informuoti administracijos sekretorių;

20.10. tarnybiniais telefonais, teismo organizacine technika, programine įranga,            kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis naudotis tik su darbu susijusiais tikslais;

20.11. laikytis saugos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijų, nedirbti su techniškai   netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie pastebėtus pažeidimus (gedimus),galimą pavojų darbuotojams ar teismo veiklai, atsižvelgus į būtinybę, nedelsiant pranešti teismo ūkvedžiui, kuris privalo imtis priemonių, įgalinančių skubiai pašalinti priežastis, trukdančias normaliam darbui;

20.12. būti tvarkingos išvaizdos, vilkėti švarią, dalykinio stiliaus, atitinkančią etiketo reikalavimus aprangą. Teismo darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu teismui, vieną darbo dieną per savaitę, t.y. penktadienį, gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius;

20.13. informuoti tiesioginį vadovą palikdami teismą tarnybos ar darbo tikslais, bei nurodyti  išvykimo tikslą ir trukmę; norėdami išvykti ne darbo tikslais, gauti tiesioginio vadovo leidimą.

20.14. nedelsdami informuoti savo tiesioginį vadovą, jeigu negali laiku atvykti arba visai negali atvykti į darbą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastį. Jeigu darbuotojas apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti pats, tai gali padaryti jo šeimos narys ar kitas asmuo.

20.15. ligos atveju patys arba per kitus asmenis informuoti savo tiesioginį vadovą tą pačią dieną   (taip pat ir atostogų metu) ;

20.16. nutraukus tarnybos ar darbo santykius, grąžinti visą teismui priklausantį turtą,     inventorių, dokumentaciją, jam skirtas darbo priemones, atsiskaityti už jam patikėtas materialines vertybes, grąžinti valstybės tarnautojo ar darbo pažymėjimą. Perdavimas įforminamas surašant bylų/dokumentų perėmimo aktą, kuris tvirtinamas teismo pirmininko.

21.   Darbuotojams draudžiama:

21.1.                      gadinti ar pasisavinti teismo turtą, juo naudotis asmeniniais tikslais;

21.2.                      darbo laiku užsiimti su darbu nesusijusia veikla;

21.3.    vykdyti pareigas ir pavedimus, jei dėl jų vykdymo gali kilti viešų ir privačių interesų konfliktas;

21.4.    naikinti dokumentus, negavus teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens sutikimo;

21.5.    dirbti darbus, kuriuos atlikti nėra įpareigoti, apmokyti;

21.6.    kelti konfliktines situacijas, skatinti nepasitikėjimą bendradarbiais ir administracija;

21.7.    pasibaigus darbo dienai ant darbo stalo palikti nesutvarkytas darbo priemones;

21.8.    darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;

21.9.    laikyti asmeninius maisto produktus ir gėrimus matomoje vietoje ir juos vartoti piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu. Darbo vieta privalo būti tvarkinga ir švari;

21.10.    darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nustatyta           kitaip;

21.11.    leisti pašaliniams asmenims naudotis teismo organizacine technika, programine įranga,   kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

22.  Darbuotojai turi teisę:

22.1.   reikalauti tinkamų, LR teisės aktuose nustatytų darbo sąlygų ir darbo užduotims reikalingų priemonių;

22.2.   atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jei tai prieštarauja įstatymams ir šioms taisyklėms;

22.3.   pasinaudoti LR DK 214 str. numatyta papildoma lengvata asmenims, auginantiems du ir daugiau vaikų iki 12 metų, apie pasirenkamą lengvatos būdą ir laiką privalo pateikti rašytinį prašymą teismo pirmininkui. Prašyme nurodomos pasirenkamos papildomos poilsio dienos metų ketvirčiui.

 

VI. SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS

 

23.   Valstybės tarnautojai gali būti skatinami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (1999, Nr.66-2130; 2002, Nr.45-1708) nustatyta tvarka. Darbuotojai, su kuriais sudaromos darbo sutartys, gali būti skatinami Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin.,2002, Nr.64-2569) nustatyta tvarka.

24.   Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ir drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002,Nr.45-1708) ir Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“ ( Žin.,2002, Nr.65-2665;2010, Nr.87-4586(2010-07-22).

 1.  Nuobaudos skiriamos atsižvelgiant į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis nusižengimas buvo padarytas, į darbuotojo veiklą iki nusižengimo padarymo bei į Korupcijos prevencijos įstatymo numatytais atvejais ir tvarka pateiktą informaciją.

 

VII. DARBUOTOJŲ UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 

 

VIII. KOMANDIRUOTĖS

 

 1. Teismo darbuotojų išvykimo į komandiruotę klausimą sprendžia teismo pirmininkas.
 2. Darbuotojų išvykimas į tarnybinę komandiruotę yra reglamentuotas Širvintų rajono apylinkės teismo pirmininko
 3. Komandiruočių įsakymų projektus rengia, įsakymus registruoja ir saugo teismo administracijos sekretorius. Įsakymų kopijos pateikiamos teismo finansininkui.

 

IX. DARBUOTOJŲ MOKYMAS

 

 1. Teismo darbuotojų mokymą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus ir teismo pirmininko patvirtintus mokymo planus organizuoja teismo administracijos sekretorius ir kartu su teismo finansininku planuoja su mokymu susijusias išlaidas.
 2. Pradėję eiti teisme pareigas karjeros valstybės tarnautojai, kurie prieš tai nėra išklausę įvadinio mokymo bendrųjų programų, per metus nuo priėmimo į pareigas dienos, išklauso įvadinę mokymų programą.
 3. Darbuotojas grįžęs iš kvalifikacijos kėlimo kursų teismo administracijos sekretoriui privalo pateikti atitinkamo pažymėjimo kopiją, kuri įsegama į asmens bylą.

 

X. PATALPOS IR DARBO VIETA

 

 1. Į teismo pastatą darbuotojai gali atvykti ne anksčiau kaip 7 val. 30 min. Ir išeiti iš Teismo ne vėliau kaip 17 val.30 min..
 2. Po darbo valandų ir poilsio bei švenčių dienomis teismo pastate gali būti tik budintis  teisėjas.
  1. Naujai priimtam darbuotojui parodoma jo darbo vieta, jis supažindinamas su būsimais   bendradarbiais, tiesioginiu darbo vadovu, administracinių patalpų išdėstymu.
   1. Naujai priimtą į darbą darbuotoją su teismo vidaus norminiais teisės aktais supažindina:

39.1. teismo ūkvedys-su Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis ir Priešgaisrinės             saugos taisyklėmis;

39.2. administracijos sekretorė - su Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Asmens duomenų   tvarkymo teismuose taisyklėmis;

 1. Valstybės tarnautojų pažymėjimai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 77-3309, 2008. Nr. 1-25,
 2. Darbuotojų, su kuriais sudaryta darbo sutartis, darbo pažymėjimai išduodami vadovaujantis 2003 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 503 „Dėl darbo sutarčių registravimo taisyklių, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 40-1822).
  1.  Teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis, pasikeitus jų   asmens duomenims, valstybės tarnautojo pažymėjime radus netikslių įrašų, kai pažymėjimas tampa netinkamu naudotis, praradus pažymėjimą, pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui turi informuoti administracijos sekretorę.
  2. Teisme yra įdiegta ABLOY rakinimo sistema.

  45.1. teismo darbuotojams, kaip raktų naudotojams, pasirašytinai yra išduodami raktai,                atsižvelgiant į kokias patalpas jiems būtina patekti, atliekant savo darbines  funkcijas;

           45.2. darbuotojai privalo jiems išduotus raktus naudoti pagal paskirtį, juos saugoti,                                  neperduoti  tretiesiems asmenims;

  45.3.   teismo „generalinį“ raktą turi teismo pirmininkas ir ūkvedys;

  45.4. teismo „lauko“ raktą turi teismo pirmininkas, teisėjai, ūkvedys, valytoja. „Generalinį“   raktą išsinešti iš teismo pastato draudžiama;

 1.  Pametus raktus, darbuotojai raštu privalo pranešti ūkvedžiui. Dėl rakto praradimo patirtus       nuostolius atlygina raktus pametęs darbuotojas. Nutraukus darbo santykius, raktai grąžinami   teismo ūkvedžiui.
 2. Į teismo rūsyje esantį susipažinimo su bylomis kambarį gali patekti asmenys, turintys teisėjo leidimą susipažinti su pageidaujamos bylos medžiaga.
  1. Teismo darbuotojai turi tvarkingai naudotis bendrojo naudojimosi patalpomis,
   1. Teismo darbuotojams pažeidusiems šias taisykles, skiriamos drausminės (tarnybinės) nuobaudos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Teismo darbuotojai su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Marytė Kanopkienė
Informacija atnaujinta: 2012-06-19 08:37


 


Teismo darbo laikas

I-IV  8.00 - 17.00

V      8.00 - 15.45

Pietų pertrauka
12.00 - 12.45

Vilniaus g. 29

LT-19116 Širvintos

Tel. (8 382) 53 404

Faksas (8 382) 53 404

El. paštas:

sirvintu.rajono@teismas.lt

 
Viso apsilankė:5978953Šiandien:4393Dabar naršo:33