HerbasVilniaus apygardos teismai

Darbo pasiūlymai

Trakų rajono apylinkės teismas skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo (A lygis 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse priimami iki 2017 m. gruodžio 19 d. tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite  www.vtd.lt. Išsamesnė informacija suteikiama tel. (8 528) 53115 arba el. paštu leokadija.kraicinskaja@teismas.lt

Trakų rajono apylinkės teismas skelbia atranką pakaitinio teisėjo padėjėjo (A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2017 m. lapkričio 26 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 528) 53115, el. paštu leokadija.kraicinskaja@teismas.lt.

Trakų rajono apylinkės teismas skelbia atranką pakaitinio teisėjo padėjėjo (A lygis, 12 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2017 m. spalio 15 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 528) 53115, el. paštu leokadija.kraicinskaja@teismas.lt.

Trakų rajono apylinkės teismas skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo teisėjo padėjėjo (A lygis, 11 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 528) 53115, el. paštu leokadija.kraicinskaja@teismas.lt.
 

 

Trakų rajono apylinkės teismas skelbia konkursą pakaitinio teisėjo padėjėjo (A lygis, 11 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami iki 2016 m. spalio 9 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 528) 53115, el. paštu leokadija.kraicinskaja@teismas.lt.
 

 

 


 

Trakų rajono apylinkės teismas skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo – teismo posėdžių sekretoriaus (B lygis, 5 kategorija) pareigoms užimti. Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami iki 2016 m. spalio 5 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kurią rasite www.vtd.lt. Išsamesnė informacija apie atranką suteikiama tel. (8 528) 53115, el. paštu: leokadija.kraicinskaja@teismas.lt.

 

 

Skelbimo nr.:

33653

Skelbimo data:

2016-09-15

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Trakų rajono apylinkės teismas

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Trakų rajono apylinkės teismo pirmininko

2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. I-58

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės kategorija –5 .

II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –

teismo procesinių dokumentų valdymo.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį

vidurinį išsilavinimą.

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo principus;

6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.6. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. iš teismo raštinės laiku pasirašytinai priimti paskirtas teisėjams nagrinėti bylas ir kitus dokumentus ir nedelsiant juos perduoti teisėjui;

7.2. išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų kaltinamųjų laikymą bei pristatymą į teismo posėdį, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjamomis bylomis, o jų nuorašus įsiūti į bylas, atlikti kitus teisėjo pavedimus, susijusius su bylų tvarkymu, iki jų išnagrinėjimo ir atidavimo į teismo raštinę;

7.3. nustatyta tvarka ir terminais atitinkamas įstaigas informuoti apie nagrinėjamose baudžiamosiose bylose priimtus procesinius sprendimus dėl kardomųjų priemonių pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo, ruošti leidimus pasimatyti su suimtaisiais ir registruoti juos Leidimų pasimatyti laisvės atėmimo įstaigoje registre;

7.4. nustatyta tvarka ir terminais Turto arešto aktų registrui perduoti procesinius sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar pakeitimo;

7.5. parengti įteikimui arba išsiuntimui teismo procesinius dokumentus proceso dalyviams ir įteikti tuos dokumentus, kuriuos jie privalo gauti asmeniškai pasirašytinai bei siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims visų priimamų bylose ir kitų procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais, pateikti į teismo raštinę vykdymui neišnagrinėtų bylų nutartis;

7.6. Teismo priimamojo specialistui pateikti tvarkingai paruoštus dokumentus išsiuntimui, aiškiai nurodant adresatą bei kitus reikalingus duomenis.

7.7. tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;

7.8. apskaičiuoti pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, surašyti pažymas apie išlaidas.

7.9. bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, tvarkaraščius posėdžio dieną iškabinti ant posėdžių salės durų;

7.10. prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;

7.11. rašyti posėdžio protokolus ir įstatymo nustatytais terminais teikti teisėjui pasirašyti;

7.12. tvarkyti bylas: į jas įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;

7.13. teismui išnagrinėjus bylas, jas sutvarkyti, atžymėti visus įvykius Liteko sistemoje ir pasirašytinai, laikantis nustatytų terminų, perduoti bylas į teismo raštinę;

7.14. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką:suvesti reikalingus užvestų bylų duomenis, atidėjus posėdį arba paskelbus pertrauką atžymėti kito paskirto teismo posėdžio datą, nurodyti bylos atidėjimo priežastį, papildyti informacinę sistemą nesančiais duomenimis taip, kad bylos kortelėje būtų įvesta visa informacija, atspindinti proceso eigą ir ypatumus, bylos ryšius, informaciją apie proceso dalyvius, jų pasikeitimą, ištaisyti įvestų duomenų netikslumus, klaidas;
7.15. informuoti vyresnįjį specialistą informatiką apie visas pastebėtas klaidas, trūkumus, nesklandumus teisme naudojamose kompiuterinėse programose (LITEKO ir kitose) arba tiesiogiai apie tai informuoti LITEKO programos prižiūrėtojus;

7.16. patikrinti, ar teismo posėdžio salėje garso įrašymo įrenginys yra tvarkingas.

Prasidedant teismo posėdžiui, įjungti garso įrašymo įrenginį ir posėdžio metu kontroliuoti jo darbą;

7.17. pastebėjus, kad garso įrašymo įrenginys neveikia, nedelsiant pranešti apie tai teismo informatikui arba ūkio skyriaus vedėjui;

7.18. atlikti įrašus apie sustabdytas bylas bei bylas, kurių nagrinėjimas užsitęsė virš metų bylų kontrolės pažymoje bei kartą per mėnesį šias bylas perduoti peržiūrėti teisėjui;

7.19. teikti informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodyti tikslius teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema, proceso dalyviams ar jų atstovams teikti informaciją, susijusią su konkrečiomis nagrinėjamomis bylomis;

7.20. apmokyti naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikti metodinę pagalbą;
7.21. teikti teismo raštinės vedėjai pasiūlymus dėl teismo posėdžių sekretoriaus darbo organizavimo;

7.22. vykdyti kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus teismo pirmininkui.

                                                        ________________________________

Informaciją atnaujino: Trakai
Informacija atnaujinta: 2017-12-13 13:59


 


Teismo darbo laikas

I-IV  8.00 - 17.00

V      8.00 - 15.45

Pietų pertrauka
12.00 - 12.45

Vytauto g. 47/49

LT-21105 Trakai

Tel. (8 528) 55 418

Faksas (8 528) 55 406

El. paštas:

traku.rajono@teismas.lt

 
Viso apsilankė:5973434Šiandien:3587Dabar naršo:47