HerbasVilniaus apygardos teismai

Elektroninių bylų tvarka

 

PATVIRTINTA

                                                                                   Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko

                                                                                  2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-192

 

ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ BYLOSE TVARKYMO, ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ IR SAUGOJIMO NAUDOJANT INFORMACINES IR ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJAS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Elektroninių duomenų bylose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatos reglamentuoja Vilniaus miesto apylinkės teismo elektroninių bylų, elektroninių dokumentų, dokumentų skaitmeninių kopijų ir elektroninių duomenų, pateiktų per LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų posistemėje (toliau – VEP posistemė), kuria naudojantis teikiamos Lietuvos Respublikos teismų viešosios elektroninės paslaugos, susijusių su civilinėmis bylomis, rengimą, registravimą, tvarkymą, įtraukimą į apskaitą ir saugojimą.

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis 2013 m. birželio 20 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-74-(7.1.2) patvirtintu Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašu.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Elektroniniai duomenys informacinių technologijų priemonėmis sukurta informacija, susijusi su teismo proceso byla.

Elektroninė teismo proceso byla pagal tam tikrus kriterijus susisteminta su konkrečia teismo proceso byla susijusių visų teismo, proceso dalyvių elektroninių dokumentų, dokumentų skaitmeninių kopijų ir elektroninių duomenų rinkmena.

Popierinė teismo proceso byla – pagal tam tikrus kriterijus susisteminta su konkrečia teismo proceso byla susijusių visų teismo ir dalyvaujančių byloje asmenų rašytinių dokumentų ir dokumentų popierinių kopijų rinkmena.

Popierinės bylos iškėlimą teisme inicijuojantis dokumentas ieškinys, skundas, pareiškimas, prašymas ar kitas procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, pateiktas tiek popieriniu formatu, tiek elektroniniu būdu, išskyrus per VEP posistemę pateiktą ieškinį, pareiškimą, prašymą, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme.

Elektroninės bylos iškėlimą teisme inicijuojantis dokumentas ieškinys, pareiškimas, prašymas, pateiktas per VEP posistemę, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme.

Kitos sąvokos vartojamos ir suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982), Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 61-1827), Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse (Žin., 2011, Nr. 88-4230), Elektroninių dokumentų valdymo taisykles (Žin., 2006, Nr. 7-268).

4. Bylos, pradėtos teisme iki 2013 m. liepos 1 d., nėra skaitmeninamos. Jos pripažįstamos popierinėmis teismo proceso bylomis. Papildomi popieriniai dokumentai, kurie pateikiami į šią bylą, nėra suskaitmeninami. Į bylą elektroninėmis priemonėmis pateikti papildomi dokumentai atspausdinami ir saugomi byloje. Papildomo procesinio dokumento pateikimas į šią bylą per VEP posistemę nedaro bylos elektronine. Byloje esantys elektronine forma pateikti proceso dalyvių dokumentai, taip pat visi teismo procesiniai dokumentai, proceso dalyviams paprašius, jiems teikiami per VEP posistemę, išskyrus atvejus, kai bylą nagrinėjantis teisėjas nusprendžia kitaip.

5. Teisme gali būti sudaryti patariamoji teismo dokumentų ekspertų komisiją (toliau – DEK) elektroninių dokumentų, dokumentų skaitmeninių kopijų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti, tvirtina DEK darbo reglamentą. DEK sudėtyje turi būti bent vienas teisėjas.

6. Elektroninių dokumentų, dokumentų skaitmeninių kopijų ir elektroninių duomenų valdymo metu kaupiami elektroninių dokumentų (elektroninių teismo proceso bylų) privalomieji metaduomenys, patvirtinti 2013 m. birželio 20 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-74-(7.1.2) (1 priedas).

 

II. DOKUMENTŲ SKAITMENINIŲ KOPIJŲ RENGIMAS, ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ IR DOKUMENTŲ SKAITMENINIŲ KOPIJŲ REGISTRAVIMAS IR TVARKYMAS, ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ REGISTRAVIMAS

 

7. Elektroninės teismo proceso bylos iniciavimas teisme prasideda nuo elektroninės bylos iškėlimą teisme inicijuojančio dokumento pateikimo per VEP posistemę ir jo užregistravimo teisme.

8. Teisme gauta nauja elektroninė teismo proceso byla ir/ar papildomi elektroniniai dokumentai registruojami į LITEKO teismo priimamajame tą pačią dieną, kurią dokumentai yra gauti, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo elektroninių dokumentų ar dokumentų skaitmeninių kopijų gavimo dienos.

9. Teismo priimamojo darbuotojai prieš registruodami į LITEKO teismo per VEP posistemę gautus dokumentus peržiūri, t. y. patikrina, ar proceso dalyvis ar jo įgaliotas asmuo teisingai nurodė aprašomuosius dokumento duomenis. Jei dokumento aprašomieji duomenys yra nurodyti neteisingai, teismo priimamojo darbuotojai nurodo teisingus aprašomuosius duomenis (pvz., pakeičia neteisingai nurodytą dokumento rūšį).

10. Elektroninėje byloje gauti ir, vadovaujantis Gaunamų dokumentų registravimo, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių nusižengimų bylų registravimo ir paskirstymo teisėjams Vilniaus miesto apylinkės teisme tvarka, užregistruoti popieriniai dokumentai, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų gavimo teisme dienos kartu su priedais suskaitmeninami ir pridedami prie elektroninės bylos kortelės. Dokumento skaitmeninėje kopijoje turi būti nurodytas dokumento skaitmeninimo laikas ir dokumentą suskaitmeninęs asmuo. Dokumento skaitmeninė kopija patvirtinama dokumentą suskaitmeninusio darbuotojo saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dėl rašytinių dokumentų, kurių dėl teisės aktų nustatytų reikalavimų negalima skaitmeninti, teismas priima motyvuotą nutartį saugoti dokumentus tik rašytinės formos ir apie tai pažymima elektroninės teismo proceso bylos kortelėje.

11. Popierinių dokumentų, gautų elektroninėje byloje, originalai dedami į teisme naudojamų bylų aplanką, kuris yra elektroninės bylos priedas. Ant aplanko viršelio nurodomas elektroninės bylos numeris.

12. Popierinius dokumentus, gautus elektroninėje teismo proceso byloje, pateiktus teismo priimamajame, taip pat atsiųstus į teismą paštu ar faksu, suskaitmenina, juos patvirtina ir prideda prie elektroninės bylos kortelės teismo priimamojo darbuotojai. Prašymus, pateiktus teismo bylų susipažinimo kambaryje, suskaitmenina, juos patvirtina ir prideda prie elektroninės bylos kortelės susipažinimo kambario darbuotojai. Rašytinius dokumentus, pateiktus teismo posėdžio metu, priesaikas ir kitus popierinius dokumentus suskaitmenina, juos patvirtina ir prideda prie elektroninės bylos kortelės teismo posėdžių sekretoriai. Bylose, priduotose į Teismo raštinės (skyriaus) Išnagrinėtų civilinių bylų poskyrį, pažymas apie teismo procesinių dokumentų įteikimą/neįteikimą, vokus suskaitmenina, juos patvirtina ir prideda prie elektroninės bylos kortelės Teismo raštinės (skyriaus) Išnagrinėtų civilinių bylų poskyrio darbuotojai, archyvinėse bylose – teismo archyvo darbuotojai.

Elektroninius laiškus su pridėtais dokumentais ar be jų, atsiųstus teisėjui, teisėjo padėjėjui ar teismo posėdžio sekretoriui darbiniu elektroniniu paštu, teisėjo sprendimu užregistruoja, įkelia į bylos kortelę ir patvirtina jo posėdžių sekretorius.

13. Popierinėje teismo proceso byloje gauti elektroniniai dokumentai registruojami teismo priimamajame. Užregistruoti jie atspausdinami (vienas pagrindinio dokumento egzempliorius) ir perduodami teisėjui, nagrinėjančiam civilinę bylą.

14. Duomenis apie įvykius, susijusius su bylos procesu, elektroninėje teismo proceso bylos kortelėje registruoja teismo priimamojo darbuotojai, teismo posėdžių sekretoriai, teisėjo padėjėjai, Teismo raštinės (skyriaus) Išnagrinėtų civilinių bylų poskyrio darbuotojai, susipažinimo su bylomis kambario darbuotojai, teismo archyvo darbuotojai pagal Darbo su LITEKO sistema nustatytus funkcinius pasiskirstymus.

15. Teismo parengtus elektroninius dokumentus, susijusius su elektronine teismo proceso byla, saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo jų sudarytojas ar sudarytojai, jei kiti norminiai teisės aktai nenustato kitaip.

16. Elektroninėje teismo proceso byloje visus priimtus teismo procesinius dokumentus teisėjas kaip originalus pasirašo saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu. Atspausdinti šios bylos procesiniai dokumentai nėra bylos dokumentų originalai, jie laikomi procesinių dokumentų kopijomis ir tvirtinami kaip kopijos.

17. Jeigu pasirašytuose elektroniniuose teismo procesiniuose dokumentuose reikia daryti rašymo apsirikimų ar aritmetinių klaidų pataisymus, juos atlieka teisėjas CPK nustatyta tvarka.

18. Elektroninius dokumentus proceso dalyviams elektroninių ryšių priemonėmis siunčia teismo posėdžių sekretorius arba išnagrinėtų civilinių bylų poskyrio darbuotojas pagal teisme nustatytą tvarką.

19. Elektroninėse teismo proceso bylose jos dalyviams, kurie yra prisijungę prie VEP posistemės, su teismo proceso byla susiję elektroniniai dokumentai, dokumentų skaitmeninės kopijos siunčiami naudojant LITEKO siuntimo su lydraščiu funkcionalumą.

20. Tuo atveju, jei elektroninėse teismo proceso bylose bylos dalyvis nėra prisijungęs prie VEP posistemės, procesiniai dokumentai atspausdinami ir jam siunčiami įprasta tvarka apie tai pažymint LITEKO bylos procese.

21. Popierinėje teismo proceso byloje procesiniai dokumentai siunčiami įprasta tvarka, išskyrus atvejus, kai bylos dalyvis pageidauja gauti teismo procesinius dokumentus per VEP posistemę. Tokiu atveju proceso dalyviui per VEP posistemę siunčiami teismo procesiniai dokumentai, patvirtinti kaip kopijos, ir proceso dalyvių pateikti elektroniniai dokumentai. Proceso dalyvių popierinėje byloje pateikti popieriniai dokumentai neskaitmeninami ir per VEP posistemę nesiunčiami, nebent bylą nagrinėjantis teisėjas nusprendžia kitaip.

22. Elektroninėje teismo proceso byloje pirmą kartą siunčiant procesinius dokumentus kitai bylos šaliai, kuri nėra VEP posistemės vartotojas ir jo paskyra VEP posistemėje nėra aktyvi, galima raštu informuoti ją apie galimybę prisijungti prie VEP posistemės paskyros.

23. Teismo raštinė (skyrius), kuri atsakinga už paskyros VEP posistemėje aktyvavimą ir prisijungimo duomenų išdavimą, priima rašytinį proceso dalyvio prašymą dėl paskyros VEP posistemėje aktyvavimo ir prisijungimo duomenų išdavimo, pagal pateiktus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nustato jo tapatybę, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo, patikrina įgaliojimus suteikiančius dokumentus ir, esant galimybei, pasilieka įgaliojimus suteikiančių dokumentų originalus arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas ar padaro įgaliojimus suteikiančių dokumentų kopijas ir jas patvirtina Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka, patikrina ar pateiktas prašymas atitinka Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklėse nustatytą formą ir ar nurodyti visi prašymo formoje privalomi nurodyti duomenys. Nustatęs, kad prašymą pateikia teisę pateikti prašymą turintis asmuo ir pateikiamas prašymas atitinka nustatytus teisės aktų reikalavimus, aktyvina paskyrą VEP posistemėje ir per tris darbo dienas išduoda prisijungimo duomenis fiziniams asmenims asmeniškai, o juridiniams asmenims per jų atstovus, atvykus į teismą. Pateikti prašymą suteikiančių įgaliojimų originalai ar jų patvirtintos kopijos saugomi teisme kartu su pateiktu prašymu.

24. Esant Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklėse, tvirtinamose Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu, nustatytoms sąlygoms, teismo raštinė (skyrius) inicijuoja pareiškėjo paskyros aktyvavimą VEP posistemėje, suteikia prisijungimo duomenis ir informuoja pareiškėją.

25. Registruojant elektronines teismo proceso bylas ir toliau vedant jų apskaitą, elektroninės teismo proceso bylos kortelėje turi būti pildomi bylų privalomieji metaduomenys, patvirtinti 2013 m. birželio 20 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-74-(7.1.2) (1 priedas).

26. Elektroninių teismo proceso bylų registravimo duomenų klaidos, jas pastebėjus, šalinamos nedelsiant, teismo posėdžių sekretoriui, teisėjo padėjėjui ar poskyrių darbuotojams ištaisant jas LITEKO bylų registravimo ir apskaitos posistemėje.

 

III. ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ SUDARYMAS

 

27. Teismo dokumentacijos planas rengiamas ir elektroninės teismo proceso bylos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklių, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių ir Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) procesinių dokumentų saugojimo terminų rodyklės nuostatomis, jeigu šiame Apraše nenustatyta kitaip.

            28. Į teismo dokumentacijos planą įtraukiamos visos numatomos sudaryti elektroninės teismo proceso bylos. Už dokumentacijos plano sudarymą yra atsakingi teismo raštinės vedėjas ir teismo archyvo vedėjas.

 

IV. ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

 

29. Elektroninės teismo proceso bylos tvarkomos, teismo proceso bylų baigtumas ir momentas, nuo kurio yra skaičiuojamas bylos saugojimo terminas, nustatomas pagal Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) procesinių dokumentų saugojimo terminų rodyklės nuostatas, jeigu šiame Apraše nenustatyta kitaip.

30. Elektroninės teismo proceso bylos saugomos elektroninių dokumentų saugykloje. Elektroninės teismo proceso bylos perkeliamos iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą, nedelsiant po to, kai, praėjus vieneriems kalendoriniams metams po teismo proceso bylų užbaigimo, teismo pirmininko įsakymu paskirtas atsakingas teismo darbuotojas (toliau – Leidimą išduodantis pareigūnas), išdavė leidimą perkelti elektronines teismo proceso bylas iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą.

            31. Leidimą išduodantis asmuo prieš išduodant leidimą elektroninę teismo proceso bylą perkelti iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą, patikrina elektroninės teismo proceso bylos dokumentų saugojimo terminus pagal teismo dokumentacijos planą ir norminius teisės aktus, kuriuose jie nustatyti, elektroninės teismo proceso bylos kortelėje privalomus užpildyti metaduomenis. Leidime perkelti elektroninę teismo proceso bylą iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą, nurodoma data, iki kurios imtinai elektroninė teismo proceso byla turi būti saugoma elektroninių dokumentų saugykloje.

32. Leidimą perkelti elektroninę teismo proceso bylą iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą leidimą išduodantis asmuo parengia LITEKO priemonėmis ir pasirašo saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.

            33. Elektroninę teismo proceso bylą iš LITEKO į elektroninių dokumentų saugyklą perkelia Leidimą išduodantis pareigūnas.

            34. Susipažinimą su nagrinėjamomis ir išnagrinėtomis bei į elektroninių dokumentų saugyklą perkeltomis elektroninėmis teismo proceso bylomis organizuoja teismo susipažinimo su bylomis kambario darbuotojai. Prašymų susipažinti su byla registravimo, vizavimo ir nagrinėjimo tvarka taikoma analogija susipažinimo su teismo procesinėmis bylomis.

35. Pasibaigus elektroninės teismo proceso bylos saugojimo teisme terminui, elektroninių dokumentų, dokumentų skaitmeninių kopijų ir elektroninių duomenų vertinimą atlieka ir siūlo sprendimus dėl tolesnio jų saugojimo ar naikinimo teismo archyvas. Atlikus elektroninę teismo proceso bylą sudarančių dokumentų ir (ar) duomenų vertinimą, priimamas sprendimas, kuriame siūloma, kurių elektroninėje teismo proceso byloje esančių dokumentų ir (ar) duomenų, saugomų elektroninių dokumentų saugykloje, saugojimo terminas turėtų būti pratęsiamas, kurie dokumentai ir (ar) duomenys turėtų būti perduodami saugoti į valstybės archyvus ir kurie gali būti atrinkti naikinti, pasibaigus elektroninės teismo proceso bylos saugojimo terminui. Jei dokumentų ir (ar) duomenų saugojimo terminas turėtų būti pratęsiamas, sprendime nurodoma data, iki kurios imtinai dokumentai ir (ar) duomenys turi būti saugomi.

36. Galutinius sprendimus dėl trumpai ir ilgai saugomų elektroninių teismo proceso bylų tolesnio saugojimo ar naikinimo priima teismo archyvo vedėjas, dėl nuolat saugomų elektroninių teismo proceso bylų – valstybės archyvas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka dokumentai perduodami toliau saugoti.

37. Elektroniniai dokumentai ir dokumentų skaitmeninės kopijos vertinami pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse nustatytus dokumentų reikšmingumo kriterijus, o elektroniniai duomenys pagal šiuos kriterijus:

37.1. Elektroninių duomenų svarbą visai valstybei arba vienos ar kelių institucijų veiklai atskleisti;

37.2. Elektroninių duomenų reikšmę asmenų prievolėms ir teisėtiems interesams tenkinti;

37.3. Elektroninių duomenų tinkamumą moksliniams ar kitiems tyrimams atlikti.

38. Atrinktiems naikinti elektroniniams dokumentams, dokumentų skaitmeninėms kopijoms ir (ar) elektroniniams duomenims teismo archyvo darbuotojas sudaro dokumentų naikinimo aktą Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

V. ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ PERDAVIMAS Į VALSTYBĖS ARCHYVĄ

 

39. Teisės aktų nustatyta tvarka elektroninės teismo proceso bylos perduodamos saugoti į atitinkamą valstybės archyvą.

40. Elektroninių teismo proceso bylų perdavimą į valstybės archyvą organizuoja ir atlieka teismo archyvas.

41. Teismo archyvo vedėjas ar kitas teismo archyvo darbuotojas teikia prašymą valstybės archyvui priimti saugoti elektronines teismo proceso bylas. Prašyme nurodomas teismo pavadinimas, elektroninės teismo proceso bylos perdavimo laikas, apimtis, būdas, už perdavimą atsakingi asmenys. Kartu su prašymu turi būti pateikiama ir ši informacija:

41.1. Informacija apie prieigos prie elektroninių teismo proceso bylų ribojimą;

41.2. Perduodamų laikmenų, į kurias įrašyti su teismo proceso bylomis susiję elektroniniai dokumentai, dokumentų skaitmeninės kopijos ir (ar) elektroniniai duomenys, sąrašas, kuriame nurodoma:

41.2.1. Teismo pavadinimas;

41.2.2. Teismo darbuotojui suteiktas laikmenos identifikavimo numeris;

41.2.3. Laikmenoje įrašytų elektroninių dokumentų, duomenų skaitmeninių kopijų ir (ar) elektroninių duomenų bendra apimtis (MB, GB ar kita) ir formatas (-ai) (pvz., pdf, mpeg4, wav, adoc ir kt.), taip pat autorius, jei jis turi būti nurodytas teisės aktų nustatyta tvarka;

42. Valstybės archyvams perduodami elektroniniai su teismo proceso bylomis susiję duomenys ir dokumentai turi būti įtraukti į apskaitą pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, šio Aprašo reikalavimus, Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) procesinių dokumentų saugojimo terminų rodyklę.

43. Elektroninių teismo proceso bylų perdavimas valstybės archyvui įforminamas Elektroninių teismo proceso bylų perdavimo valstybės archyvui aktu, patvirtintu 2013 m. birželio 20 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-74-(7.1.2) (2 priedas).

44. Teismo archyvo darbuotojas su teismo proceso bylomis susijusius elektroninius dokumentus, atitinkančius Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją, perduoda per Elektroninio archyvo informacinę sistemą Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklių nustatyta tvarka.

45. Su į valstybės archyvą perduotomis elektroninėmis teismo proceso bylomis galima susipažinti teisės aktų nustatyta tvarka.

                                            1 priedas

 

 

ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ PRIVALOMIEJI METADUOMENYS

 

I. ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

1.1. Dokumento sudarytojo pavadinimas (pvz., juridinio asmens pavadinimas, valstybės įgalioto asmens vardas ir pavardė)

1.2. Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas

1.3. Adresatas (pvz., juridinio asmens pavadinimas, vardas ir pavardė) (jei elektroninis dokumentas yra siunčiamas)

1.4. Dokumento pavadinimas (antraštė)

1.5. Dokumento registracijos data

1.6. Dokumento registracijos numeris

1.7. Dokumentą gavusio teismo pavadinimas

1.8. Dokumentą gavusio teismo kodas

1.9. Dokumento gavimo data

1.10. Dokumento gavimo registracijos numeris

1.11. Teismo proceso bylos, kuriai priskirtas dokumentas, numeris ir teisminio proceso numeris

1.12. Elektroninio dokumento specifikacijos identifikacinis žymuo

Elektroninio parašo metaduomenys

1.13. Parašą sudariusio asmens vardas ir pavardė

1.14. Parašą sudariusio asmens pareigos (juridinio asmens atstovo)

1.15. Parašo sudarymo data

1.16. Parašo paskirtis (pvz., pasirašymas, tvirtinimas, suderinimas, vizavimas)

1.17. Parašo identifikacinis numeris arba nuoroda

II. ELEKTRONINĖS TEISMO PROCESO BYLOS METADUOMENYS

2.1. Bylą sudariusio teismo pavadinimas

2.2. Bylos, jos tomo numeris ir teismo proceso numeris

2.3. Bylos, jos tomo antraštė ir paantraštė (jei yra)

2.4. Bylos, jos tomo saugojimo terminas

2.5. Bylos, jos tomo chronologinės ribos arba data

2.6. Bylos tomų skaičius

2.7. Informacija apie elektroninių dokumentų naikinimo aktą

III. KITI SU ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ (ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ) VALDYMU IR NAUDOJIMU SUSIJĘ METADUOMENYS

Elektroninio dokumento rengimo procedūrų ir pasirašymo veiksmų metaduomenys

3.1. Dokumentą patvirtinusio asmens pareigos, vardas ir pavardė, tvirtinimo data (jei tvirtinama teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas)

3.2. Dokumentą vizavusio asmens vardas ir pavardė, vizavimo data (jei vizuojama teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas)

3.3. Dokumentą pasirašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė, pasirašymo data (jei pasirašoma teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas)

Elektroninio dokumento tvarkymo metaduomenys

3.4. Su dokumentu susipažinusio asmens vardas ir pavardė, susipažinimo data

3.5. Rezoliuciją skyrusio asmens vardas ir pavardė, rezoliucijos įrašymo data

3.6. Rezoliucijos tekstas: pavedimo vykdytojo vardas ir pavardė ar teismo struktūrinio padalinio pavadinimas, pavedimo turinys, įvykdymo terminas (jei reikia)

3.7. Informacija apie elektroniniame dokumente ar elektroninėje teismo proceso byloje atliktus pakeitimus (pvz., pakeitimo turinys, pagrindas, data, pakeitimą atlikęs asmuo ir kt.)

3.8. Informacija apie prieigos prie elektroninio dokumento ar elektroninės teismo proceso bylos ir (ar) jų metaduomenų ribojimą

3.9. Informacija apie prieigos prie elektroninio dokumento ar elektroninės teismo proceso bylos ir (ar) jų metaduomenų ribojimo pakeitimus

Elektroninio dokumento (bylos) saugojimo metaduomenys

3.10. Informacija apie elektroninio dokumento atsargines kopijas (jų skaičius, formatas, laikmenos, saugojimo vieta ir kita)

3.11. Informacija apie elektroninio dokumento konvertavimą ar atkūrimą iš atsarginių kopijų

IV. ELEKTRONINIO DOKUMENTO (ELEKTRONINĖS TEISMO PROCESO BYLOS) TECHNINIAI METADUOMENYS

4.1. Elektroninio dokumento turinio formatai

4.2. Informacija apie elektroninio parašo riziką (pvz., elektroninį parašą patvirtinusio sertifikato galiojimo terminas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 priedas

 

 

(Elektroninių teismo proceso bylų perdavimo valstybės archyvui akto forma)

 

ELEKTRONINIŲ TEISMO PROCESO BYLŲ PERDAVIMO VALSTYBĖS ARCHYVUI AKTAS

 

____________ Nr. ________

                                                             (data)

________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi __________________________________________________________________ ,

(teisės akto pavadinimas, data ir registracijos numeris)

 

_________________________________________________________________________ perdavė,

(elektronines teismo proceso bylas perduodančio teismo pavadinimas)

o__________________________________________________________________________ priėmė

(valstybės archyvo pavadinimas)

____________________________________________________________________________ metų

(teismo pavadinimas)

elektronines teismo proceso bylas.

 

Dokumentų skaitmeninės kopijos, vaizdo ir (ar) garso dokumentai perduoti

_______________________________________________________________________________ .

(akto* data ir registracijos numeris)

Elektroniniai dokumentai perduoti ____________________________________________________ .

                                                                                  (akto** data ir registracijos numeris)

Iš viso perduota ir valstybės archyve gauta:

 

Elektroninių teismo proceso bylų skaičius

Dokumentų skaitmeninių kopijų bendra apimtis

Vaizdo ir (ar) garso dokumentų bendra apimtis

Elektroninių dokumentų bendra apimtis

Elektroninių duomenų bendra apimtis

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Aktas sudarytas 2 egzemplioriais, vienas – dokumentus perdavusiam teismui, kitas – juos priėmusiam valstybės archyvui.

 

 

 

Perdavė

 

(teismo atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Priėmė

 

(valstybės archyvo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Paaiškinimai:

1.* Dokumentų skaitmeninių kopijų, vaizdo ir (ar) garso dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas Dokumentų perdavimo aktu pagal Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių nustatytus reikalavimus.

2.** Elektroninių dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas Elektroninių dokumentų perdavimo aktu pagal Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklių nustatytus reikalavimus.

 

 

__________________________

 

 

__

Informaciją atnaujino: Andrej Chomenko
Informacija atnaujinta: 2017-10-10 14:10


 


Gerbiami svetainės lankytojai,

Sveikiname apsilankius Vilniaus miesto apylinkės teismo internetinėje svetainėje. Tikimės, kad svetainėje skelbiama informacija bus Jums įdomi ir naudinga.

Darbo laikas

I

8.00 - 17.00

II

8.00 - 17.00

III

8.00 - 17.00

IV

8.00 - 17.00

 V

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 - 12.45

DOKUMENTAI PRIIMAMI

I

7.30 - 17.00

II

7.30 - 17.00

III

7.30 - 17.00

IV

7.30 - 17.00

 V

7.30 - 15.45

Pietų pertraukos nėra

INTERESANTŲ PRIĖMIMO VALANDOS

I

 

9.30 - 11.30

priima teismo pirmininkas

II

8.30 - 10.30

priima teismo pirmininkės pavaduotojai

III

9.30 - 11.30

priima teismo pirmininkės pavaduotojai

IV

14.00 - 16.00

priima teismo pirmininkas

 

Dėl priėmimo prašome iš anksto

registruotis telefonais:

pas teismo pirmininką

tel. (8 5) 233 4684

 

pas teismo pirmininko pavaduotoją

Giedrę Čėsnienę - tel.(8 5) 274 0219

 

pas teismo pirmininko pavaduotoją

Marijų Kursevičių - tel. (8 5) 265 8039

 

arba el. paštu vilniaus.apylinkes@teismas.ltPagrindinė informacija teikiama telefonais:

(8 5) 262 4589,

(8 5) 277 9946

Adresas

Laisvės pr. 79A,
LT-05274 Vilnius
Tel. (8 5) 262 4589,

      (8 5) 277 9946
Faks. (8 5) 274 0357,

         (8 5) 274 0296
El. paštas: vilniaus.apylinkes@teismas.lt

 

Teisinė forma: 
Valstybės biudžetinė įstaiga.
Duomenys apie Vilniaus

miesto apylinkės teismą 
kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre,

kodas 302942160

VMAT baneris

 
Viso apsilankė:5986608Šiandien:2151Dabar naršo:107