HerbasVilniaus apygardos teismai

Nuostatai

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkės

2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-65

 

VILNIAUS RAJONO APYLINKĖS TEISMO NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo nuostatai nustato apylinkės teismo (toliau - Teismas) organizacinę struktūrą, uždavinius, funkcijas bei teises, reglamentuoja jo darbo organizavimą.

2. Teismas yra valstybės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikoje.

3. Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, Teismo administracijos darbo reglamentu, o nagrinėjant bylas - ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika.

4. Teismas yra biudžetinė įstaiga, turinti ūkinį finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei nepriklausomumą, savarankiškai kurianti vidaus kontrolės sistemą, tvarkanti teismo buhalterinę apskaitą.

5. Teismas yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

6. Teismo adresas – Ukmergės g. 322, LT-09600 Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

II. TEISMO STEIGIMAS IR JO KOMPETENCIJA VYKDANT TEISINGUMĄ.

7. Teismas steigiamas ir jo veiklos teritorija nustatoma įstatymu.

8. Teismo teisėjų skaičių nustato Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos patarimu.

9. Teismas yra pirmoji instancija:

9.1. civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

9.2. baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

9.3. administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;

9.4. byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.

10. Įstatymų nustatytais atvejais Teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo, vykdymo teisėjo funkcijas, taip pat kitas apylinkės teismo kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

III. TEISMO TEISĖS

11. Teismas turi teisę:

11.1. gauti iš valstybės įstaigų ir organizacijų, savivaldos institucijų, kitu teismų, įmonių bei kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą priskirtoms funkcijoms vykdyti;

11.2. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, priimti sprendimus ir įgyvendinti reikiamas priemones;

11.3. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis bei įstaigomis savo veiklos klausimais, pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus.

12. Teismas gali turėti ir lotų Lietuvos Respublikos teisės aktais jam suteiktu teisių.

 

IV. TEISMO VALDYMAS, TEISMO PERSONALAS IR TEISMO STRUKTŪRA

13. Teismui vadovauja Teismo pirmininkas, kuris yra skiriamas ir atleidžiamas Teismų įstatymo nustatyta tvarka.

14. Kai nėra apylinkės Teismo pirmininko, šias pareigas eina Teismo pirmininko pavaduotojas.

15. Teismo struktūrą sudaro teismo teisėjai, vykdantys teisingumą, ir Teismo administracija (valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys, pagal darbo sutartis).

16. Teismo pirmininkas:

16.1. sprendžia Teismo kompetencijai priklausančius klausimus ir yra atsakingas už Teismo kompetencijai priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

16.2. užtikrina, kad Teismo veikloje būtų laikomasi tarptautinių teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Teisėjų tarybos nutarimų ir kitu teisės aktų;

16.3. vadovauja Teismui, organizuoja jo darbą, koordinuoja, kontroliuoja Teismo veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

16.5. tvirtina Teismo struktūrą bei pareigybių sąrašą ir aprašymus vadovaudamasis teisės aktais ir atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos patvirtintas pavyzdines struktūras, pavyzdinius pareigybių sąrašus ir aprašymus;

16.6. tvirtina Teismo padalinių nuostatus, Teismo vidaus darbo tvarkos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Teismo darbo organizavimą ir veiklą;

16.7. pagal kompetenciją priima įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

16.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš pareigų Teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas ir įgyvendina kitus įgaliojimus personalo valdymo srityje;

16.9. vadovaudamasis Teisėjų tarybos patvirtintais Administravimo teismuose nuostatais, organizuoja ir kontroliuoja Teismo ir teisėjų administracinę veiklą;

16.10. kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų;

16.11. tiria asmenų skundus dėl teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, ir apie tyrimo rezultatus praneša suinteresuotiems asmenims;

16.12. šalina nustatytus Teismo darbo ir veiklos trūkumus;

16.13. atsako už finansinę ir kitą atskaitomybę;

16.14. tvirtina Teismo programų išlaidų sąmatas, neviršijant šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų;

16.15. atsako už programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, rengimą ir vykdymą;

16.16. kontroliuoja Teismo turtinių įsipareigojimų vykdymą;

16.17. administruoja Teismui skirtus asignavimus ir patikėtą turtą;

16.18. teisės aktų nustatyta tvarka teikia įgaliotoms institucijoms Teismo veiklos (strateginius, trumpalaikius, ilgalaikius) planus, valstybės biudžeto asignavimų poreikio ir valstybės kapitalo investicijų projektus;

16.19. užtikrina Teismo materialinį ir techninį aprūpinimą bei tinkamas darbo sąlygas teismo personalui;

16.20. atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

17. Teismo personalo statusą, atsakomybę, priėmimo į pareigas, darbo užmokesčio

mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, atsakomybę, socialines ir kitas garantijas nustato įstatymai ir kiti,: teisės aktai.

 

V. TEISMO PERSONALO ATSAKOMYBĖ

18. Teismo pirmininkas jam priskirtas valdymo ir administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus gali pavesti jas atlikti teismo pirmininko pavaduotojui (-ams), kitiems teisėjams.

19. Teismo pirmininko pavaduotojas atsako už tą Teismo organizacinio darbo sritį, kurią j am kuruoti paveda Teismo pirmininkas arba nustato teisės aktai.

20. Teismo teisėjai atsakingi už priskirtos specializacijos atskirų kategorijų bylų nagrinėjimą ir patikėtu materialinių vertybių, turto valdymą bei naudojimą, kitais teisės aktais priskirtu funkcijų tinkamą, vykdymą.

21. Kiti Teismo tarnautojai ir darbuotojai atsakingi už jiems priskirtų funkcijų, numatytų pareigybių aprašymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymą.

 

VI. TEISMO FINANSAVIMAS IR MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS

22. Teismas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Teismui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

23. Teismas yra asignavimų valdytojas, turintis atskirą išlaidu sąmatą.

24. Teismas sudaro biudžeto ir investicijų programų projektus, pasiūlymus dėl savo biudžetų projektų teikia Teisėjų tarybai svarstyti.

25. Centralizuotą aprūpinimą reikiamu inventoriumi ir paslaugomis organizuoja ir užtikrina Nacionalinė teismų administracija.

26. Pastatai ir kitas turtas, kuriuo teismas naudojasi, yra valstybės nuosavybė. Teismas šį turtą valdo, juo naudojasi ir disponuoja turto patikėjimo teise. Teismui perduotas turtas negali būti paimtas be Teisėjų tarybos sutikimo.

27. Atskirais atvejais teismas savo funkcijoms atlikti reikalingas patalpas gali nuomotis.

 

VII. TEISMO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

28. Teismo administracinės veiklos priežiūrą atlieka teismo pirmininkas ir teisės aktų nustatyta tvarka aukštesnės pakopos teismas.

29. Teismo finansinį ir veiklos auditą teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus atlieka Valstybės kontrolė.

30. Vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo įgaliojimus atlieka Nacionalinės teismų administracijos Vidaus audito skyrius.

 

VIII. TEISMO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

31. Teismas reorganizuojamas ar likviduojamas tik įstatymu.

32. Teismas negali būti reorganizuotas ar likviduotas, jeigu jo kompetencijai priskirtos teisingumo vykdymo funkcijos neperduotos kito teismo jurisdikcijai.

33. Apie teismo reorganizavimą turi būti viešai paskelbta vieną kartą Nacionalinės teismų administracijos tinklapyje, Vilniaus rajono apylinkės teismo tinklapyje ir pranešta raštu visiems teismo kreditoriams.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Vilniaus rajonas
Informacija atnaujinta: 2016-11-23 09:47


 


Teismo darbo laikas

I-IV  8.00 - 17.00

V      8.00 - 15.45

Pietų pertrauka
12.00 - 12.45

Ukmergės g. 322

LT-12106 Vilnius

Tel. (8 5) 275 1415

Faksas (8 5) 275 4622

El. paštas:

vilniaus.rajono@teismas.lt

 
Viso apsilankė:5978955Šiandien:4395Dabar naršo:31